Monthly Archives: March 2006 - Page 2

Google Charm makes its debut

Onze vriendjes van Google hebben een nieuw product en proberen dat te slijten.

Een ietwat cynisch verslag kun je op

BBC NEWS | Business | Google Charm makes its debut

vinden.

Which Superhero are you? Results

Which Superhero are you? Results

Your results:
You are The Flash

The Flash


75% Spider-Man


70% Catwoman


65% Green Lantern


65% Robin


62% Hulk


60% Superman


55% Supergirl


50% Iron Man


45% Wonder Woman


35% Batman


30% Fast, athletic and flirtatious.

Click here to take the “Which Superhero am I?” quiz…

meanwhile, meer dan 30 jaar geleden…

[Later:] http://mail.computerhistory.org/pipermail/inforoots/2006-March/001098.html

Peter Capek
Sun Mar 26 09:57:42 PST 2006


The 1972 ARPANET video/film was removed from Google, apparently for
copyright reasons, about 24 hours after it was put up and mentioned on Dave
Farber's IP list.   Dave also circulated notice that it had been taken down,
but that information apparently didn't propage as fast,or as widely, as the
original notice.  Maybe there's a lesson here.

In any case, it was apparently snarfed up by a number of people while it was
available, and one of the places you can still get it is
http://h316.hachti.de/download/ComputerNetworksTheH.avi
It's about a 120MB download.  I have no connection or knowledge of this
site; I just happened to see it mentioned somewhere.

Judith op Kink FM

Wiebel zegt dat je hier naar moet luisteren:

[audio:http://www.nutz.nl/audio/2008-02-18T00-01-16.mp3] [audio:http://www.nutz.nl/audio/2008-02-18T01-00-52.mp3]

Ik zeg dat jullie het gewoon even moeten proberen.

uit het vonnis tegen de hofstad-groep

Als nadere uitleg bij mijn eerdere posting over meneer Wilders.

(Bron)

67. Aan Jason W. en Ismail A. wordt onder feit 3B verweten – kort samengevat – dat zij in de periode van 6 november 2004 tot en met 24 januari 2005 te Den Haag, al dan niet tezamen en in vereniging, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders hebben bedreigd met moord dan wel doodslag, al dan niet met een terroristisch oogmerk.

68. De genoemde bedreiging zou er uit hebben bestaan dat deze verdachten op 6 en op 8 november 2004 in de woning aan de Antheunisstraat voor Hirsi Ali en Wilders bedreigende teksten hebben uitgesproken.

69. Voor de beoordeling van dit feit is van belang dat volgens vaste rechtspraak een bedreiging eerst is voltooid indien het slachtoffer direct of indirect kennis heeft genomen van de geuite bedreiging. Voorts is nog van belang dat bewezen moet worden dat sprake is van opzet om te bedreigen, welke opzet gelet op het voorgaande er tevens op moet zijn gericht dat het slachtoffer kennis neemt van de bedreiging. Daarbij kan volstaan worden met voorwaardelijk opzet, dat wil zeggen dat de bedreiger willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het slachtoffer van de bedreiging zal kennisnemen. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn in geval in het openbaar een bedreigende opmerking wordt gemaakt.

70. Uit de OVC-opnamen in het dossier blijkt dat Jason W. en/of Ismail A. op de genoemde data in de woning aan de Antheunisstraat de in de tenlastelegging vermelde teksten hebben uitgesproken. Veelal gaat het daarbij kennelijk om het (aan elkaar) voorlezen van documenten en brieven.

71. De rechtbank merkt allereerst op dat de inhoud van deze teksten voor Hirsi Ali en Wilders bedreigend was. Dat zij geschrokken zijn toen zij op enig moment van de inhoud van deze teksten vernamen, is dan ook alleszins begrijpelijk. Uit het dossier blijkt echter niet dat Jason W. en/of Ismail A. wisten of zelfs maar het vermoeden hadden dat de woning aan de Antheunisstraat werd afgeluisterd toen zij deze teksten uitspraken, waardoor Hirsi Ali en Wilders later van deze bedreigende taal zouden kunnen kennisnemen. Daarom kan niet worden aangenomen dat zij willens en wetens een aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat deze in huiselijke kring uitgesproken woorden uiteindelijk Hirsi Ali en Wilders zouden bereiken. De onder feit 3B tenlastegelegde bedreiging van genoemde kamerleden door het uitspreken van de betreffende teksten kan om deze reden niet worden bewezen.

72. Onder feit 3A wordt verdachten Jason W. en Ismail A. verweten – kort samengevat – dat zij in de periode van 6 november 2004 tot en met 10 november 2004 te Den Haag al dan niet tezamen en in vereniging en al dan niet met een terroristisch oogmerk de parlementariërs Hirsi Ali en Wilders door bedreiging hebben verhinderd een vergadering van de Staten-Generaal bij te wonen en/of hun plicht daar vrij en onbelemmerd te vervullen, zoals strafbaar is gesteld in artikel 121 Sr, dan wel (subsidiair) dat zij dat hebben gepoogd, dan wel (meer subsidiair) dat zij dit misdrijf hebben voorbereid of bevorderd.

73. Verdachten zouden dit volgens de tenlastelegging hebben gedaan door op 6 en op 8 november 2004 in de woning aan de Antheunisstraat de hiervoor reeds genoemde bedreigende teksten uit te spreken, en/of door toen en daar die bedreigende teksten in de vorm van geschriften en/of (digitale) documenten te hebben geschreven, opgesteld, bewerkt, verspreid en/of al dan niet ter verspreiding voorhanden te hebben gehad, terwijl zij wisten dat die teksten bestemd waren om te dienen tot het plegen van dat misdrijf, te weten het belemmeren van een parlementariër als bedoeld in artikel 121 Sr.

74. Met betrekking tot het uitspreken van genoemde teksten in de woning is hiervoor al overwogen dat deze teksten weliswaar bedreigend zijn voor Hirsi Ali en Wilders, maar dat er geen bewijs is voor de opzet van verdachten, al dan niet in voorwaardelijke vorm, dat zij door het uitspreken van deze bedreigende teksten in de woning de genoemde parlementariërs direct of indirect zouden bereiken. Zonder deze opzet kan niet worden bewezen dat verdachten met het uitspreken van die teksten in de woning Hirsi Ali en Wilders hebben bedreigd en evenmin dat zij hebben gepoogd dat te doen. Derhalve kan ook niet worden bewezen dat verdachten deze parlementariërs door bedreiging in de uitoefening van hun functie hebben belemmerd als bedoeld in artikel 121 Sr, dan wel dat zij dit door het uitspreken van die teksten hebben gepoogd.

75. Ten aanzien van het schrijven, voorhanden hebben etcetera van de teksten, geldt het volgende. Zoals gezegd bevatten deze teksten bedreigende taal. In elk geval ten aanzien van de teksten die het opschrift “open brief” dragen, kan worden geoordeeld dat deze kennelijk bestemd waren om openbaar te worden gemaakt en dat zij dus, in combinatie met de voor Hirsi Ali en Wilders bedreigende inhoud, kennelijk bestemd waren om de genoemde parlementariërs te bedreigen. Daarmee is echter nog niet gezegd dat deze teksten ook kennelijk bestemd waren om die parlementariërs opzettelijk te verhinderen een vergadering van de Staten-Generaal bij te wonen of hun plicht daar vrij en onbelemmerd te vervullen, zoals strafbaar is gesteld in artikel 121 Sr. Het zou te ver voeren en in strijd zijn met de kennelijke bedoeling van de wetgever om elke bedreiging van een parlementariër – hoe strafwaardig op zichzelf ook – aan te merken als kennelijk bestemd om het misdrijf van artikel 121 Sr te plegen, een misdrijf dat met levenslange gevangenisstraf is bedreigd. Daarvoor is aanvullend bewijs nodig, dat in deze zaak ontbreekt. Derhalve kan niet worden bewezen dat – zoals in de tenlastelegging is omschreven – verdachten wisten dat deze geschriften of documenten kennelijk bestemd waren tot het plegen van het in artikel 121 Sr bedoelde misdrijf. Het voorhanden hebben van die geschriften levert dan niet op het voorbereiden of bevorderen van vorenbedoeld misdrijf, zoals meer subsidiair is tenlastegelegd.

76. Er is evenmin voldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden dat verdachten het opzet hadden – al dan niet in voorwaardelijke zin – tot het plegen van het misdrijf van artikel 121 Sr met gebruikmaking van vorenbedoelde teksten. Zoals hiervoor is overwogen kan dat niet uit die teksten worden afgeleid en ook voor het overige bestaat daarvoor geen bewijs. Zonder dit opzet kan het plegen van het misdrijf van artikel 121 Sr, niet bewezen worden en dat geldt ook voor de poging daartoe.

77. De conclusie luidt dat verdachten van het onder feit 3A tenlastegelegde geheel zullen worden vrijgesproken.

78. Vanwege de vrijspraak voor alle onder 3A en 3B tenlastegelegde feiten wordt niet meer toegekomen aan de vraag of sprake was van een terroristisch oogmerk.

Absurde Paranoïa: Bewoners geëvacueerd wegens lege koffer

nu.nl/algemeen | Bewoners geëvacueerd wegens lege koffer

Juist. Mijnsheerenland. Weet u waar het ligt? Niet spieken, gewoon gokken. In de Hoekse Waard? Of toch in de Ablasserwaard? De campagne om de burger de stuipen op het lijf te jagen met leugens en verdraaide waarheden werpt z’n vruchten af. Waarom, in ‘s Herens naam, zou iemand in Mijnsherenland een stukje woonwijk opblazen? Met een paar grote steden bij de hand. Spijkenisse is een kwartier fietsen, en met 40 minuten fietsen zit de denkbeeldige bommenlegger van Mijnsheerenland in het centrum van Rotterdam. Duizenden en duizenden potentieele slachtoffers bij de hand.

Iedereen die zich niet de hersens laat spoelen met Wilderse propaganda kan bedenken dat op het lijstje van doelen van een terrorist plekjes als Mijnsherenland helemaal onderaan staan. Om het effe lullig te zeggen: het hele dorp loopt uit als er een Neger langsfietst. Wat er gebeurt als dat andere stereotiep langskomt, die van de kaalgeschoren Marokkaan met een sikje in een djeballa laat zich raden. Burgemeester John de Prieëlle had zich dat natuurlijk ook kunnen bedenken, voordat hij de korpschef opdracht gaf de helft van het dorp te ontruimen.

§ Die folder op www.nederlandtegenterrorisme.nl zal nog even moeten wachten. Die krijgt een andere keer een beurt. Want ik heb er hier en daar nog wel een opmerking bij.

16 Horsepower

[audio:http://www.16horsepower.com/snd/wayfaringstranger_clublek.mp3]Ze hebben zelf een aardig site op www.16horsepower.net maar eigenlijk vind ik ‘Thank you for clapping‘ een betere site. Meer leeswerk, meer geluid, meer foto’s. Klink op het linkje en geniet van het werk van trouwe fans.

but now it is somehow my fault

A man is flying in a hot air balloon and realizes he is lost. He reduces height and spots a man down below. He lowers the balloon further and shouts: “Excuse me, can you help me? I promised my friend I would meet him half an hour ago, but I don’t know where I am.”

The man below says: “Yes. You are in a hot air balloon, hovering approximately 30 feet above this field. You are between 40 and 42 degrees N. latitude, and between 58 and 60 degrees W. longitude.”

“You must be an engineer” says the balloonist.

“I am” replies the man. “How did you know.”

“Well” says the balloonist, “everything you have told me is technically correct, but I have no idea what to make of your information, and the fact is I am still lost.”

The man below says “You must be a manager.”

“I am” replies the balloonist, “but how did you know?”

“Well”, says the man, “you don’t know where you are, or where you are going. You have made a promise which you have no idea how to keep, and you expect me to solve your problem. The fact is you are in the exact same position you were in before we met, but now it is somehow my fault.”

maar grootmoeder..

wat heeft u grote knoppen?

camino.jpg

(met het standaard font en de standaard themes worden de glazen knoppen in Camino wel erg groot.)

moeilijk muziek moment?

Way Out West – Ministry of Sound Session, april 2005.
[audio:http://www.nutz.nl/audio/Way_Out_West_-_April_2005_Ministry_Of_Sound_Session_(2005-04-03).mp3]